DOKUMENTY

Zakres dokumentów wymaganych przy dokonywaniu poszczególnych czynności notarialnych zależy od rodzaju i treści zamierzonej czynności, stanu prawnego oraz okoliczności faktycznych konkretnej sprawy.

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej wraz z danymi stron oraz podstawowymi informacjami, dotyczącymi samej czynności, powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności notarialnej. Przekazanie tych dokumentów i danych umożliwi przygotowanie czynności (projektu aktu notarialnego, projektu aktu poświadczenia dziedziczenia, itp.) oraz usprawni przeprowadzenie samej czynności notarialnej w dniu podpisania aktu notarialnego.

W każdej chwili, na Państwa życzenie, odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące czynności notarialnych, a także udzielimy informacji, jakie dokumenty są niezbędne i gdzie mogą je Państwo uzyskać.

Informacje mogą Państwo uzyskać osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Wszelkich informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych udzielamy nieodpłatnie. Prosimy przed rozmową przygotować numer księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości.

 

Poświadczenie podpisu  

• dokument tożsamości osoby, której podpis ma zostać poświadczony,

• dokument (nie podpisany) na którym w obecności notariusza zostanie złożony podpis,

Pełnomocnictwo notarialne

• dokument tożsamości mocodawcy,

• dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, nr KRS jeżeli dotyczy spółki),

• numer księgi wieczystej/dane spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy mają one być przedmiotem pełnomocnictwa,

• zakres umocowania.

Umowa darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/odrębnego lokalu

• dokument tożsamości darczyńcy i obdarowanego,

• podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia/umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego/decyzja administracyjna),

• zaświadczenie ze spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, z którego wynika, że darczyńcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, opis lokalu oraz stan rozliczeń opłat eksploatacyjnych za lokal,

• świadectwo charakterystyki energetycznej,

• wskazanie wartości przedmiotu umowy, stopnia pokrewieństwa oraz terminu wydania,

• numer księgi wieczystej (w przypadku gdy lokal ma założoną księgę wieczystą),

gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dodatkowo:

• zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej,

• numer księgi wieczystej dla działki na której położony jest budynek,

• wypis z rejestru gruntów dla działki na której posadowiony jest budynek (dla celów wieczystoksięgowych),

• zgoda banku na bez obciążeniowe odłączenie spod wszystkich obciążeń hipotecznych dla darowanego lokalu  (w przypadku gdy na działce na której położony jest budynek, w którym mieści się lokal jest hipoteka)

Umowa darowizny nieruchomości gruntowej (zabudowanej/niezabudowanej) 

• dokument tożsamości darczyńcy i obdarowanego,

• podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia/umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego/decyzja administracyjna),

• numer księgi wieczystej nieruchomości,

• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu/ zaświadczenie o jego braku/decyzja o warunkach zabudowy,

• wypis z rejestru gruntów (dla celów wieczystoksięgowych),

• wskazanie wartości przedmiotu umowy oraz terminu wydania, wskazanie pokrewieństwa.

w przypadku podziału nieruchomości dodatkowo:

• mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału (dla celów wieczystoksięgowych),

Umowa sprzedaży nieruchomości gruntowej (zabudowanej/niezabudowanej)

• dokumenty tożsamości sprzedających i kupujących,

• podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia/umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego/decyzja administracyjna),

• numer księgi wieczystej nieruchomości,

• wypis z rejestru gruntów (dla celów wieczystoksięgowych),

• wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu/ zaświadczenie o jego braku/decyzja o warunkach zabudowy,

• wskazanie warunków transakcji,

• zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta czy nieruchomość nie jest objęta uchwałą o rewitalizacji,

• zaświadczenie Starosty czy nieruchomość nie jest objęta planem uproszczonym lasu,

w przypadku podziału nieruchomości dodatkowo:

• mapa z projektem podziału nieruchomości i ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości, wykaz zmian danych ewidencyjnych działki oraz wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej na wszystkie działki powstałe z podziału (dla celów wieczystoksięgowych),

w przypadku zabudowanej nieruchomości dodatkowo:

• zaświadczenie o braku osób zameldowanych,

• świadectwo charakterystyki energetycznej,

w przypadku zakupu na kredyt dodatkowo:

• umowa o kredyt,

• zaświadczenie z banku popierające ustanowienie hipoteki,

• oświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki.

Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/lokalu odrębnego 

• dokumenty tożsamości sprzedających i kupujących,

• podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego/prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia/umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego/decyzja administracyjna),

• zaświadczenie ze spółdzielni, z którego wynika, że sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, opis lokalu oraz stan rozliczeń opłat eksploatacyjnych za lokal,

• zaświadczenie o braku osób zameldowanych w sprzedawanym lokalu,

• wskazanie warunków transakcji,

• świadectwo charakterystyki energetycznej,

• numer księgi wieczystej (w przypadku gdy lokal ma założoną księgę wieczystą),

gdy w akcie ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dodatkowo:

• zaświadczenie wydane przez spółdzielnię mieszkaniową do założenia księgi wieczystej,

• numer księgi wieczystej dla działki na której położony jest budynek,

• wypis z rejestru gruntów dla działki na której posadowiony jest budynek (dla celów wieczystoksięgowych),

• zgoda banku na bez obciążeniowe odłączenie spod wszystkich obciążeń hipotecznych dla darowanego lokalu  (w przypadku gdy na działce na której położony jest budynek, w którym mieści się lokal jest hipoteka)

w przypadku zakupu na kredyt dodatkowo:

• umowa o kredyt,

• zaświadczenie z banku popierające ustanowienie hipoteki,

• oświadczenie kredytobiorców o ustanowieniu hipoteki.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

• dokument tożsamości osoby poddającej się egzekucji (numer KRS jeżeli dotyczy spółki/CDEiDG jeżeli dotyczy przedsiębiorcy), stan cywilny,

• dokumenty będące podstawą poddania się egzekucji.

Małżeńska umowa majątkowa

• dokumenty tożsamości małżonków,

• odpis skrócony aktu małżeństwa,

Testament

• dokument tożsamości spadkodawcy,

• dane spadkobiercy (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL).

w przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym dotyczącym nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu dodatkowo:

• numer księgi wieczystej

• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku braku księgi wieczystej), z którego wynika prawo spadkodawcy do lokalu,

Akt poświadczenia dziedziczenia 

• dokument tożsamości spadkobiercy,

• odpis skrócony aktu zgonu,

• odpis skrócony aktu urodzenia spadkobiercy (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko skrócony odpis aktu małżeństwa),

• dowód osobisty zmarłego lub zaświadczenie o numerze Pesel,

• testament – jeśli był sporządzany,

• oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku (jeżeli już były składane),

• umowa o zrzeczenie się dziedziczenia (jeżeli została zawarta),

• numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku,

Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku 

• dokument tożsamości osoby składającej oświadczenie,

• odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

• informacje o pozostałych spadkobiercach ustawowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania,

• informacje o osobach które już przyjęły/odrzuciły spadek,

• informacje o treści i miejscu przechowywania testamentów spadkodawcy (w przypadku ich sporządzenia).

Umowa spółki 

• dane wspólników (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr i seria dowodu osobistego/paszportu, PESEL, adres zamieszkania),

• informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki.

W zależności od stanu faktycznego danej czynności i jej przedmiotu notariusz, oprócz wymienionych powyżej dokumentów, może wymagać złożenia dodatkowych np.:

• pisemną zgodę lub zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku/podatek został zapłacony/zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w przypadku gdy zbywca stał się właścicielem na podstawie umowy darowizny/polecenia darczyńcy/dziedziczenia/zapisu/dalszego zapisu/polecenia testamentowego/zasiedzenia/nieodpłatnego zniesienia współwłasności/ zachowku/nieodpłatnej renty/nieodpłatnego użytkowania/nieodpłatnej służebności,

• pełnomocnictwo – w przypadku czynności dokonywanej przez pełnomocnika,

• zaświadczenia urzędu gminy stwierdzające, że na działce znajduje się budynek – w celu ujawnienia budynku w księdze wieczystej,

• umowa majątkowa małżeńska – w przypadku jej zawarcia między małżonkami,

• zgoda (uchwała) na dokonanie danej czynności prawnej – w przypadku gdy stroną jest osoba prawna a zgoda ta jest wymagana przepisami prawa lub umową spółki.