OPŁATY

 

Wysokość taksy notarialnej ustalana jest indywidualnie z klientem w oparciu o rodzaj czynności, stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie, jednakże w wysokości nie wyższej niż stawka maksymalna regulowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Od wynagrodzenia notariusza naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności. W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej poniesiecie Państwo także opłatę za wypisy aktu notarialnego. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, gmina, geodezja, spółdzielnia mieszkaniowa, itp.). Poza ww. taksą notariusz pobiera opłaty sądowe w związku z dokonywanymi w księdze wieczystej wpisami jak również podatek od czynności cywilnoprawnych lub spadków i darowizn, które odprowadzane są na rzecz właściwego organu podatkowego.

 

Notariusz ma obowiązek uzależnić sporządzenie aktu notarialnego i dokonania wpisu w księdze wieczystej żądania związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej i podatku od czynności cywilnoprawnej/podatku od spadku i darowizn.